CZ EN
SEARCH  
Last visited taxon Dipturus polyommata - Argus Skate

Tree

species

Argus Skate
Dipturus polyommata (Ogilby, 1910)

kingdom Animalia - animals »  phylum Chordata - chordates »  class Chondrichthyes - cartilaginous fishes »  order Batoidei - rays and skates »  family Rajidae - skates

Taxon has no further subtaxa

Settings