CZ EN
HLEDAT  

Profil místa

PP Údolí Moravice

Země: Česká republika

Typ oblasti: Přírodní památka

Rozloha: 129.63 ha
Nadmořská výška: 276 - 458 metrů nad mořem

Datum vyhlášení: 2013

Předmět ochrany: přástevník kostivalový (Euplagia quadripunctaria)
střevlík hrbolatý (Carabus variolosus)
vranka obecná (Cottus gobio)


Popis lokality:
Reliéf je tvořen prudkými svahy údolí Moravice na jejichž dně se vytváří plochá údolní niva. Moravice zde představuje vodní tok se zachovalou přirozenou strukturou dnových sedimentů a stabilizovaným průtokem vody pod vodními nádržemi Kružberk a Slezská Harta. Zachovalý přirozený porost listnatých a smíšených lesů typických pro Oderské vrchy v zaříznutém údolí přirozeně meandrující řeky Moravice. V lesních porostech převládají acidofilní bučiny L5.4, v menší míře jsou zastoupeny květnaté bučiny L5.1, v části území se vyskytují lesní smrkové kultury. Na prudkých svazích převážně v blízkosti vodního toku jsou místy vyvinuty suťové lesy L4. V nelesní vegetaci převažují aluviální psárkové louky T1.4 a mezofilní ovsíkové louky T1.1, z dalších biotopů jsou zastoupeny vlhké pcháčové louky T1.5, dále např. porosty vysokých ostřic M1.7 a štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin S1.2. Střevlík hrbolatý se vyskytuje ve vlhkých částech lesních porostů, přástevník kostivalový využívá okraje luk a paseky. Vranka obecná obývá mělčí partie neupraveného úseku řeky Moravice.
Převzato Nature.hyperlink.cz

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře