CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

PR Bartošovický luh

Země: Česko

Typ oblasti: Přírodní rezervace

Rozloha: 296.00 ha

Datum vyhlášení: 30.12.2002

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
  Nový Jičín, Moravskoslezský kraj - výměra 296,91ha

Důvod ochrany: Území soustředěných přírodních hodnot se zastoupením ekosystémů typických a významných pro Pooderský bioregion.
PR Bartošovický luh je přírodní rezervace, rozkládající se v chráněné krajinné oblasti Poodří na pravém břehu řeky Odry. Její součástí je i Horní Bartošovický rybník.

Geologie

Podloží tvoří kvartérní usazeniny Oderské brány. Glacilakustrinní a fluvioglaciální sedimenty na které navázala řada erozních a akumulačních fází. V závěru pleistocénu se ukládaly spraše, které překrývají téměř všechny předchozí uloženiny. V nivě pak docházelo k dalším erozím a sedimentacím fluviálních štěrků.

Význam

Areál Bartošovický luh tvoří vodní plocha Horního Bartošovického rybníka s přilehlými mokřady a malými vodními plochami a přírodní meandry řeky Odry. V oblasti mokřadů se daří rákosinám a na loukách rostou osamocené skupinky stromů. U jihovýchodního okraje rezervace je lesní porost s řadou pramenišť a lesních mokřadů. V oblasti přírodní rezervace se daří růstu ohrožených druhů rostlin. Jako své hnízdiště si zdejší lokalitu zvolili ohrožené a vzácné druhy ptáků. Můžeme zde pozorovat některé ohrožené druhy živočichů. Je to významné hnízdiště volavky popelavé (Ardea cinerea), potápky roháče (Podiceps cristatus), bukače velkého (Botaurus stellaris), lžičáka pestrého (Anas clypeata), čírky modré (Anas querquedula) či chřástala vodního (Rallus aquaticus). Žijí zde ohrožené druhy obojživelníků např. čolek obecný (Lissotriton vulgaris), skokan hnědý (Rana temporaria) i zelený (Pelophylax esculentus), ropucha zelená ( Pseudepidalea viridis) a ropucha obecná (Bufo bufo).
Daří se zde i vodním rostlinám. Na hladině vodní plochy roste nepukalka vzplývající (Salvinia natans) či rdesno obojživelné (Persicaria amphibia), na břehu u okraje vodní plochy žebratka bahenní (Hottonia palustris).
Součástí rezervace jsou i souvislý pás aluviálních luk se zvodnělými příkopami a se skupinami rozptýlené mimolesní zeleně, zalesněná říční terasa s četnými prameništi a lesními mokřady, historický ovocný sad v terase s tradičními odrůdami zdejšího regionu. Jednotlivé ekosystémy tvoří dohromady harmonický a funkčně propojený celek se zachovalým režimem přirozených povrchových rozlivů Odry.

Vyhledávání

Vyhledat na internetu pomocí Google

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře