CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

Země: Česká republika

Typ oblasti: Přírodní rezervace

Rozloha: 16.00 ha

Datum vyhlášení: 14.10.2002

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
  Nový Jičín, Moravskoslezský kraj - výměra 16,25ha

Důvod ochrany: Území tvoří terestrická rákosina, na niž navazují mokřady, louky a lesní porost. Mělké tůně zarůstající plovoucími vodními rostlinami obklopují společenstva vysokých bažinatých bylin. Zoologicky významná lokality bezobratlých, obojživelníků apod.
PR Rákosina se nachází mezi železniční tratí a rybníky Bezruč a Bažantí.

Geologie

Podklad je tvořen náplavovými holocenními hlínami se zavodnělými fluviálními pleistocenními štěrkopísky v podloží. Na celém území je vysoká hladina spodní vody

Význam

Je to jedna z nejrozsáhlejších terestrických rákosin v chráněné krajinné oblasti Poodří s navazujícími mokřady, loukami, lesním porostem a rozptýlenou zelení. Hlavním motivem je zachování vodních a mokřadních společenstev. Součástí rákosiny je několik otevřených vodních ploch s trvalou mělkou vodní hladinou. Území lemuje z jižní a východní strany náhon Mlýnka s břehovými porosty tvrdého luhu. Vodní plochy částečně zarůstají plovoucími vodními rostlinami, na ně navazují společenstva rákosin, vysokých bažinatých bylin a vysokých ostřic a dále pestrá luční společenstva mozaikovitého charakteru v závislosti na vodních a vláhových poměrech.
Zoologicky významná lokalita pro mokřadní druhy bezobratlých, pro obojživelníky, vodní ptactvo, ptactvo rákosin, a bahňáky

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře