CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

PR Rybníky v Trnávce

Země: Česká republika

Typ oblasti: Přírodní rezervace

Rozloha: 14.00 ha

Datum vyhlášení: 15.2.2002

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
  Nový Jičín, Moravskoslezský kraj - výměra 14,28ha

Důvod ochrany: Vodní a mokřadní ekosystém rybníků, významná lokalita výskytu zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin.
PR Rybníky v Trnávce je území rybníků, mokřadů a přirozeně meandrujícího toku, významný biotop zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Geologie

Kvartérní výplň nivy tvoří místy zvodnělé fluviální písčito-hlinité uloženiny. V podloží jsou prachovité jílovce frýdeckých vrstev podslezské jednotky.

Význam

Z hlediska flóry jsou nejvýznamnější rybniční biotopy. Zde se uplatňují okřehkovité rostliny eutrofních a mezotrofních stojatých a mírně tekoucích vod. Dominantním druhem je okřehek menší (Lemna minor) a okřehek trojbrázdý (Lemna trisulca). Dále jsou zastoupeny v menší míře růžkatec ostnitý (Ceratophyllum demersum), rákos obecný (Phragmites australis), orobinec širolistý (Typha latifolia), zblochan vodní (Glyceria maxima), rdest kadeřavý (Potamogeton crispus), šťovík přímořský (Rumex maritimus), svízel bahenní (Galium palustre), žabník jitrocelový (Alisma plantago-aquatica), pryskyřník lítý (Ranunculus sceleratus) a další druhy vázané na vodní prostředí. Nalezneme zde kosatec žlutý (Iris pseudacorus) a ve velmi silné populaci kriticky ohrožený druh nepukalku plovoucí (Salvinia natans).
V rezervaci žijí stabilní populace skokana krátkonohého (Pelophylax lessonae) a silně ohroženého čolka obecného (Lissotriton vulgaris). Dále byla pozorována kuňka obecná (Bombina bombina), ohrožené druhy ropucha zelená (Pseudepidalea viridis), ropucha obecná (Bufo bufo) a silně ohrožená rosnička zelená (Hyla arborea).

Využití

Rybníky jsou stále využívány k extenzivnímu chovu ryb. V rámci revitalizace byly upraveny hráze a dna rybníků tak, aby vytvořily příznivé prostředí pro rozmnožování obojživelníků.

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře