CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

PR Choryňský mokřad

Země: Česko

Typ oblasti: Přírodní rezervace
Kód dle IUCN: IV - řízená rezervace

Rozloha: 20.00 ha

Datum vyhlášení: 22.2.1999

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
  Vsetín, Zlínský kraj - výměra 20,98ha

Důvod ochrany: Regionálně významný mokřadní ekosystém s přítomností zvláštně chráněných druhů fauny a flóry.
PR Choryňský mokřad představuje podmáčené území v nivě řeky Bečvy. Jedná se o regionálně významné refugium mokřadních společenstev s výskytem zvláště chráněných druhů fauny a flóry se zachovaným mokřadním ekosystémem výjimečným ve středním Pobečví.

Geologie

Geologický podklad je tvořen čtvrtohorními říčními sedimenty o mocnosti 4-5 m, štěrkopísky překrytými nivními hlínami.

Botanika

Vzhledem k několika vegetačním typům rezervace od podmáčených pcháčových luk svazu Calthion a Molinion přes společenstva vysokých ostřic svazu Caricion gracilis, rákosiny svazu Phragmition communis až po ostrůvky podmáčených olšin, které vznikly na místě původních vlhkých luk je botanika rezervace široká. Roztroušené ostrůvky s vrbou popelavou (Salix cinerea), vrbou jívou (Salix caprea), olší lepkavou (Alnus glutinosa), na sušších místech pak s břízou bělokorou (Betula pendula), dubem letním (Quercus robur), hlohem obecným (Crataegus laevigata) a svídou krvavou (Swida sanguinea). Na loukách se vyskytuje prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), kapradiník bažinný (Thelypteris palustris), žebratka bahenní (Hottonia palustris) a žluťucha lesklá (Thalictrum lucidum), chrastice rákosovitá (Phalaroides arundinacea), ostřice ostrá (Carex acutiformis), ostřice pobřežní (Carex riparia), orobinec širolistý (Typha latifolia), pcháč zelinný (Cirsium oleraceum), přeslička bahenní (Equisetum palustre), devětsil lékařský (Petasites hybridus), sadec konopáč (Eupatorium cannabinum), tužebník jilmový (Filipendula ulmaria), vrbina obecná (Lysimachia vulgaris), lakušník vodní (Ranunculus aquatilus), zblochan vodní (Glyceria maxima) a leknín bělostný (Nymphaea candida).

Zoologie

Z bezobratlých jsou početně zastoupeny vážky (Odonata), zjištěno zde bylo přes 30 druhů, např. šidélko páskované (Coenagrion puella), šídlatka páskovaná (Lestes sponsa) a vážka čtyřskvrnná (Libelulla quadrimaculata), ze vzácnějších druhů např. šídlo luční (Brachytron pratense) a vážka jasnoskvrnná (Leucorrhinia pectoralis).
Kromě běžných druhů motýlů zde byla nalezena i nesytka sršňová (Sesia apiformis).
Z vodních bezobratlých je zajímavý nález vzácného plže kružníka Rossmässlerova (Gyraulus rossmaessleri).
Z obojživelníků zde žije rosnička zelená (Hyla arborea), kuňka žlutobřichá (Bombina variegata), skokan hnědý (Rana temporaria) a čolek obecný (Triturus vulgaris), z plazů užovka obojková (Natrix natrix) a na sušších místech ještěrka obecná (Lacerta agilis).
Lokalita a její okolí je význačným refugiem nejen mokřadních druhů ptáků. Hnízdní zde chřástal kropenatý (Porzana porzana), chřástal vodní (Rallus aquaticus), cvrčilka říční (Locustella fluviatilis), cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides), moudivláček lužní (Remiz pendulinus), rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus), rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus), strnad rákosní (Emberiza schoeniclus), moták pochop (Circus aeruginosus), bramborníček černohlavý (Saxicola torquata), bramborníček hnědý (Saxicola rubetra), hýl rudý (Carpodacus erythrinus) a ťuhýk obecný (Lanius collurio). V době tahu jsou zde bekasina otavní (Gallinago gallinago), čírka modrá (Anas querquedula), čírka obecná (Anas crecca), kopřivka obecná (Anas strepera), vodouš šedý (Tringa nebularia), volavka popelavá (Ardea cinerea), volavka bílá (Egretta alba) a volavka červená (Ardea purpurea).

Využití

Vznik mokřadu přímo souvisel s obnovou Choryňského rybníka. Došlo k průsakům vody na okolní původně vlhké louky. V důsledku toho přestaly být podmáčené zemědělské pozemky obdělávány a začala se na nich vytvářet  mokřadní společenstva, ve sníženinách pak vznikly mělké tůně.

Vyhledávání

Vyhledat na internetu pomocí Google

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře