CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

Země: Česká republika

Typ oblasti: Přírodní rezervace
Kód dle IUCN: IV - řízená rezervace

Rozloha: 12.00 ha

Datum vyhlášení: 1.9.1998

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
  Nový Jičín, Moravskoslezský kraj - výměra 12,93ha

Důvod ochrany: Lužní les v říční terase Odry, významné olšiny
PR Koryta je maloplošným chráněným lesním porostem na říční terase Odry, zčásti též v nivě. Lužní lesy svazu Alnion incanae - lužní lesy údolních poloh a okolí pramenišť s dominantní olší lepkavou (Alnus glutinosa) a šedou (Alnus incana). Na prameniště jsou vázána specifická rostlinná společenstva.

Geologie

Báze pravobřežní terasy Odry tvoří fluviální štěrky a štěrkopísky.

Význam

Ochrana vzácných druhů rostlin a živočichů. Byl zde zjištěn výskyt hadilky obecné (Ophioglossum vulgatum), kozlíku celolistého (Valeriana simplicifolia), sněženky podsněžníku (Galanthus nivalis) a střevlíka hrbolatého (Carabus variolosus).

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře