CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

PP Vrásový soubor u Klokočůvku

Země: Česká republika

Typ oblasti: Přírodní památka
Kód dle IUCN: III - přírodní památka

Rozloha: 1.00 ha

Datum vyhlášení: 22.6.1998

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
  Nový Jičín, Moravskoslezský kraj - výměra 1,24ha

Důvod ochrany: Soubor vrás na přirozeném výchozu na břehu Odry
PP Vrásový soubor u Klokočůvku je přirozený odkryv skalního defilé provrásněného hradecko-kyjovického souvrství moravskoslezského kulmu.

Geologie

Jde o součást hradecko-kyjovického souvrství moravskoslezského kulmu, které je tvořeno převážně drobami, podřízeně siltovci a jílovitými břidlicemi. Souvrství je postiženo vrásovými deformacemi několika řádů. Základním prvkem jsou rozsáhlé, kilometrové překocené vrásy s výraznou východní vergencí, mnohde přetržené vrásovými přesmyky. Na odkryvech je možno sledovat soubory s přímými, šikmými, překocenými, ležatými i ponořenými vrásami, v rozměrech decimetrů až metrů. Intenzita vrásových deformací souvisí s mocností jednotlivých vrstev. V západní části odkryvu jsou vyvinuty mohutnější rytmy s lavicemi drob přes metr mocnými. Ty jsou uloženy téměř horizontálně. Směrem k východu klesá mocnost jednotlivých vrstev i rytmů, provrásnění se stává detailnějším, v centrální části defilé lze hovořit až o vrásách disharmonických. Ve východní části se intenzita vrásových deformací opět poněkud zklidňuje. V jednom z antiklinálních ohybů se vytvořila malá jeskyně. Kromě vrásových deformací umožňují výchozy studium celého souboru strukturních prvků (puklinatost, dílčí zlomové struktury, kliváž aj.) Souvislé skalní defilé lze sledovat v délce zhruba 200 m.

Význam

Přírodní památka je charakteristickou ukázkou vrásové stavby kulmských hornin v oblasti Nízkého Jeseníku.

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře