CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

PP Tlumačovská tůňka

Země: Česko

Typ oblasti: Přírodní památka
Kód dle IUCN: IV - řízená rezervace

Nadmořská výška: 185 metrů nad mořem

Datum vyhlášení: 3.2.1994

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
  Zlín, Zlínský kraj - výměra 0,20ha

Důvod ochrany: Rybníček se vzácnými druhy řas a velkým množstvím obojživelníků
Přírodní památka Tlumačovská tůňka představuje umělou vodní nádrž. Je to významné místo výskytu, rozmnožování a vývoje obojživelníků v hospodářsky intenzívně využívaně krajině a zároveň ojedinělé refugium vzácných druhů mikroflóry vod v poříčních nivách

Geologie

Podklad tvoří neogenní sedimenty Hornomoravského úvalu (jíly, písky a štěrky) překryté kvartérními naplaveninami řeky Moravy a Mojeny.

Botanika

V poměrné bohatém fytoplanktonu převažují běžní zástupci tůní a rybníčků (Scenedesmus sp., Coelastrum sp., Pandorina sp., Eudorina sp.). Objevují se i typy eutrofnějších vod (r. Gonium a Euglena). Výskyt a druhová pestrost dvojčatkovitých řas (r. Cosmarium, Staurastrum) svědčí o kvalitě prostředí.
V odebraných vzorcích byly nejcennější nálezy zjištěny ze skupiny sinic. Kromě častého druhu čistých zarostlých vod Anabaena pseudoscillatoria (= oscillarioides) zde byla nalezena vitální populace rodu Microchaete, s největší pravděpodobností Microchaete calothrichoides. V tomto případě by se jednalo o druhou známou současnou lokalitu jejího výskytu v České republice.
Po záplavách v r. 1997 zde však již tato sinice nebyla znovu nalezena.
V pobřežní a vodní vegetaci je nápadný kosatec žlutý (Iris pseudacorus) a puškvorec obecný (Acorus calamus), který zde byl zřejmě uměle vysazen, podobně jako leknín bílý (Nymphaea alba).

Zoologie

Z obratlovců zde žije skokan zelený (Pelophylax esculentus) skokan skřehotavý (Pelophylax ridibundus), ropucha obecná (Bufo bufo), rosnička zelená (Hyla arborea), kuňka obecná (Bombina bombina), čolek obecný (Triturus vulgaris) a čolek velký (Triturus cristatus) a užovka obojková (Natrix natrix).

Založení

Tůňka vznikla uměle.

Vyhledávání

Vyhledat na internetu pomocí Google

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře