CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

Země: Česko

Typ oblasti: Přírodní rezervace
Kód dle IUCN: IV - řízená rezervace

Rozloha: 38.00 ha
Nadmořská výška: 400 - 546 metrů nad mořem

Datum vyhlášení: 22.12.1994

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
  Nový Jičín, Moravskoslezský kraj - výměra 38,25ha

Důvod ochrany: Květnaté louky, pastviny a lesní ekosystémy se vzácnou květenou a zvířenou
PR Svinec tvoří lesíky, remízky a louky s pestrou semixerotermní květenou. Hojný výskyt chráněných rostlin, především orchidejí.

Geologie

Podklad tvoří strážské slepence a pískovce flyše slezského příkrovu s vápenitými vložkami a prostupujícími vyvřelinami těšinitové formace. Přítomny jsou rovněž neopracované klasty štramberských vápenců a valouny růžových a červených porfyrů, křemeny a fylity.

Význam

Výrazná dominanta Petřkovických vrchů ve tvaru kozího hřbetu. Vrchol je bezlesý, severní svahy jsou porostlé smíšenými lesními porosty. Zachovalé semixerotermní louky na svazích jsou druhově velmi bohaté (společenstva z okruhu třídy Festuco-Brometea) a jsou provázeny křovinnými formacemi svazu Prunion spinosae. Na bazických vyvřelinách se zachovala primární vegetace s řadou zajímavých rostlin např. rozrazilem ožankovitým (Veronica teucrium), modřencem chocholatým (Muscari comosum), mochnou přímou (Potentilla recta), prvosenkou jarní (Primula veris), hořcem křížatým (Gentiana cruciata), hořcem brvitým ( Gentianopsis ciliata), kostřavou žlábkatou (Festuca rupicola), chrpou čekánek (Centaurea scabiosa), vstavačem bledým (Orchis pallens) a vstavačem mužským (Orchis mascula).
Svahové porosty suťového lesa provázejí česnek medvědí (Allium ursinum), bažanka vytrvalá ( Mercurialis perennis), pižmovka mošusová (Adoxa moschatellina), zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides) aj.
Svinec je jednou z mála recentních lokalit skrytě žijícího brouka Euheptaulacus villosus v ČR.

Čtverce síťového mapování ?

6473

Vyhledávání

Vyhledat na internetu pomocí Google

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře