CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

PR Malý Kosíř

Země: Česká republika

Typ oblasti: Přírodní rezervace
Kód dle IUCN: IV - řízená rezervace

Rozloha: 11.00 ha
Nadmořská výška: 260 - 316 metrů nad mořem

Datum vyhlášení: 12.10.1993

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
  Olomouc, Olomoucký kraj - výměra 11,25ha

Důvod ochrany: Svahy Malého Kosíře se subxerofilními trávníky a vodními tůněmi s významnou květenou a zvířenou
PR Malý Kosíř se rozkládá na stejnojmenném vrcholu kopce s přilehlými svahy se suchomilnou vegetací.

Geologie

Podklad území je tvořen kosířskými drobami a jílovými břidlicemi karbonského stáří, které především ve vrcholových partiích svahu vystupují na povrch. Od východu jsou překryty mladotřetihorními sedimenty.

Význam

K nejvýznamnějším chráněným rostlinám patří sasanka lesní (Anemone sylvestris), třešeň křovitá (Prunus fruticosa), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), zvonek moravský (Campanula moravica), slivoň trnitá (Prunus spinosa) a rozrazil klasnatý (Pseudolysimachion spicatum). Roste zde nejbohatší populace vstavače kukačky (Orchis morio) na střední Moravě.
Faunisticky je lokalita významná především výskytem 80 druhů motýlů a 94 druhů brouků. K nejvzácnějším patří přástevník kostivalový (Euplagia quadripunctaria), ohniváček černočárný (Lycaena dispar) a žluťásek barvoměnný (Colias myrmidone). Území bylo využíváno jako lom, takže po těžbě kamene zde zůstaly dolíky, ve kterých se nahromadila voda a dnes v nich žije čolek obecný (Triturus vulgaris), čolek velký (Triturus cristatus), ropucha obecná (Bufo bufo) a kuňka obecná (Bombina bombina). Zimuje zde kalous ušatý (Asio otus), hnízdí ťuhýk obecný (Lanius collurio) a další pěvci. V rezervaci žije jezevec lesní (Meles meles).

Historie

V minulosti byla lokalita využívaná jako sady, pastvina a ve vrcholové části s výstupy skal se lámal kámen pro stavební činnost. Všechny tyto aktivity měly velký vliv na celkový ráz území.

Vyhledávání

Vyhledat na internetu pomocí Google

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře