CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

PR Králova zahrada

Země: Česká republika

Typ oblasti: Přírodní rezervace
Kód dle IUCN: IV - řízená rezervace

Rozloha: 17.00 ha
Nadmořská výška: 420 - 450 metrů nad mořem

Datum vyhlášení: 15.3.1994

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
  Svitavy, Pardubický kraj - výměra 17,36ha

Důvod ochrany: Zbytek smrkové a jasanové olšiny s bohatým výskytem bledule jarní
PR Králova zahrada je zbytek lužního lesa podmáčených smrkových a jasanových olšin (Piceo – Alnetum a Pruno – Fraxinetum) s velmi bohatou populací bledule jarní (Leucojum vernum).

Geologie

Přírodní rezervace je položena do rovinatého terénu, tvořeného nivou Zádolského potoka, jehož podkladem jsou svrchnokřídové sedimenty březenského souvrství (jemnozrnné pískovce) a teplického souvrství, tvořených slínovci a spongility. Nivu pokrývají holocenní říční naplaveniny s hydromorfními půdami.

Význam

Různověký lužní les s přirozenou součástí vývratů, souší a zlomů s dutinami a tlející dřevní hmotou poskytuje domov vzácným druhům brouků: zdobenci zelenému (Gnorimus nobilis) a tesaříkovi pižmovému (Aromia moschata). Hnízdí tady puštík obecný (Strix aluco), kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum), žluna šedá (Picus canus) a strakapoud malý(Dendrocopos minor)
Dutiny jsou vyhledávány také netopýry.
V tůních žije ropucha obecná (Bufo bufo), skokan krátkonohý(Pelophylax lessonae), rosnička zelená (Hyla arborea) a užovka obojková (Natrix natrix).
Dominantní dřevinou je olše lepkavá (Alnus glutinosa), která tvoří jak čisté porosty, tak i společenstva s jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior), nebo smrkem obecným (Picea abies), který sem zasahuje ze sousedního lesního porostu, ale jehož výskyt tady je považován za původní. Na březích Zádolského potoka byly zjištěny fragmenty bučin se vzácným výskytem jedle bělokoré (Abies alba).

Čtverce síťového mapování ?

6164

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře