CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

PP Chladný vrch

Země: Česko

Typ oblasti: Přírodní památka
Kód dle IUCN: IV - řízená rezervace

Rozloha: 2.58 ha
Nadmořská výška: 550 - 575 metrů nad mořem

Datum vyhlášení: 1991

Základní údaje

PP Chladný vrch tvoří dva lesní porosty, které jsou od sebe vzdálené asi 1 km. Leží v horní části uzávěru široké pramenné mísy Bukového potoka v nadmořské výšce 550 až 575 m, v členitém a značně svažitém terénu se severní expozicí pod kótou Hladký (742 m n. m.) v Bílých Karpatech, asi 1,6 km jihozápadně od obce Svatý Štěpán.

Předmět ochrany: Staré bukové porosty pralesovitého charakteru s výskytem tesaříka alpského (Rosalia alpina).

Geologie

Geologický podklad je tvořen bělokarpatskou jednotkou magurského flyše, svodnickým souvrstvím, v němž převažují vápnité jílovce a slínovce (spodní paleocén až svrchní křída). Část zájmového území se nachází na javorinském souvrství, v němž převládají pískovce spodního paleocénu až svrchní křídy. Převažujícím půdním typem je kambizem typická, místy varieta kyselá.

Flóra

Chráněné území je tvořeno dvěma dílčími lesními porosty buku lesního (Fagus sylvatica) s příměsí javoru klenu (Acer pseudoplatanus). Jsou situovány v lesnatém hřebenu severozápadní části Bílých Karpat, v oblasti, kde byla uplatňována přirozená obnova lesů. V bylinném patře se vyskytují běžné druhy bučin, jako např. kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), svízel vonný (Galium odoratum). Druhá část chráněného území je od prvního segmentu vzdálená asi 700 m směrem k Jurovu vrchu. Jedná se o zbytek 150ti letého bukového lesa. Bylinné patro je zde vyvinuto slabě.

Fauna

Staré bukové porosty vyhledává ke hnízdění celá řada ptáků, např. holub doupňák (Columba oenas), lejsek malý (Ficedula parva), budníček lesní (Phylloscopus sibilatrix), strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos) a strakapoud velký (Dendrocopos major). V této části Bílých Karpat se díky zachovalým starým bučinám a způsobu hospodaření v lesních porostech (ponechávání starých solitérních semenných buků jako zdrojů přirozené obnovy) do dnešních dnů udržel brouk tesařík alpský (Rosalia alpina), který na většině území České republiky již patří k vyhubeným druhům.


Čtverce síťového mapování ?

6974 6974

Vyhledávání

Vyhledat na internetu pomocí Google

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře - 1