CZ EN
HLEDAT  

Profil místa

CHKO Cerová vrchovina

Země: Slovensko

Typ oblasti: Chráněná krajinná oblast

Rozloha: 16771.00 ha

Datum vyhlášení: 1989

Základní údaje

Okresy: Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota
Počet maloplošných CHÚ (k 31.12.2006): 13 + 2 chráněné areály

Popis

Pohoří Cerové vrchoviny je lokalizováno v jižní časti středního Slovenska při státní hranici s Maďarskem. Hranice CHKO nesledují pohoří, nýbrž vymezují nejhodnotnější území, především zalesněné části s minimem sídel, kterými jsou vesnice Hajnáčka a Šiatorská Bukovinka.

Geologie

Vývoj Cerové vrchoviny spadá do období pliocénu až pleistocénu. K formování reliéfu do současné podoby dochází v důsledku klenbového výzdvihu území ve starších čtvrtohorách, doprovázeného intenzivním zvětráváním. Významným geomorfologickým prvkem současné Cerové vrchoviny jsou kamenná moře, z nichž nejdelší měří přes 300m, společně s pseudokrasovými jeskyněmi.

Další formou, která výrazně ovlivňuje charakter krajiny jsou vypreparované výplně sopečných komínů, např. Fiľakovský hradný vrch. Nejvyšší body CHKO vrchy Karanč (757m) a Šiatoroš (660 m) jsou vypreparované andezitové lakolity. Časté jsou také paleontologické nálezy v pískovcových útvarech ve východní části území, které společně s pozůstatky sopečné činnosti dotváří celý reliéf CHKO.

Flóra a vegetace

Teplý pískovcový podklad ve východní časti, ale i čedičový a andezitový směrem na západ, nízká poloha, teplé klima a oblast chudá na srážky (kolem 600mm za rok) dává všechny předpoklady pro výskyt xerotermních druhů rostlin.

Lesnatost dosahuje 63%, v dřevinné skladbě převládají především duby, dále javor, habr a jasan. CHKO se může pyšnit bohatou druhovou diverzitou, z Cerové vrchoviny je uváděno kolem 1250 rostlinných taxonů.

Z významných taxonů jsou na skalních stepích uváděny druhy rodu Stipa, Chrysopogon gryllus, Pulsatilla pratensis subsp. bohemica, Adonis vernalis či Iris variegata. Na lávových proudech či při lesních okrajích roste Lychnis coronaria a významným prvkem bývalých kamenolomů je Colutea arborescens. Jedním z nejvzácnějších taxonů a v Cerové vrchovině nejpočetněji zastoupeným v rámci celého Slovenska je Linum hirsutum subsp. glabrescens a v neposlední řadě vrch Ragač je jedním ze dvou lokalit Potentilla micrantha na Slovensku.

Další typické a význačné druhy: Thesium arvense, Nigella arvensis, Stachys germanica, Hesiodia montana, Linum flavum, Althaea officinalis, Hibiscus trionum, Echium russicum, Linum tenuifolium, Orchis tridentata, Orchis purpurea, Limodorum abortivum, Pseudolysimachion orchideum, Xeranthemum annuum

Fauna

Z hlediska zoogeografického členění patří území do panonského pásma stepí. CHKO představuje významné biotopy bezobratlích - s výskytem vzácných druhů čeledi Papilionidae, hojně je zastoupena Mantis religiosa, z bazaltových jeskyň byly popsány 3 nové druhy pavouků.

Z vzácných obratlovců se zde vyskytuje např. ještěrka zelená, vlha pestrá, vrápenec malý či netopýr černý a další.

Vyhledávání

Vyhledat na internetu pomocí Google

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře