CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

NPP Růžičkův lom

Země: Česko

Typ oblasti: Národní přírodní památka
Kód dle IUCN: III - přírodní památka

Rozloha: 1.00 ha
Nadmořská výška: 280 - 290 metrů nad mořem

Datum vyhlášení: 18.7.1974

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
  Prostějov, Olomoucký kraj - výměra 1,32ha

Důvod ochrany: Významná paleontologická lokalita
NPP Růžičkův lom leží na jihovýchodním úpatí Velkého Kosíře, na rozhraní geomorfologických podcelků Bouzovská vrchovina a Prostějovská pahorkatina. Po celém obvodu lomu se vyskytují tzv. "červené korálové vrstvy", které jsou bohaté na fosilie zástupců prvohorní mořské fauny.

Geologie

Podloží lomu tvoří mělkovodní vápence střednědevonského stáří, které vystupují z třetihorních a čtvrtohorních sedimentů. Čelechovický devon je řazen k vývoji Moravského krasu. Na hranách a dně lomu jsou vyvinuty pouze mělké půdy (rendziny) se slabě vyvinutým A-horizontem a výrazným zastoupením klastického materiálu.

Botanika

Botanicky patří oblast Velkého Kosíře k nejvýznamnějším územím střední Moravy díky velké geomorfologické a geologické diverzitě substrátů. Lom je porostlý keři lísky obecné (Corylus avellana), brslenu evropského (Euonymus europaea), slivoně trnité (Prunus spinosa), svídy krvavé (Cornus sanguinea), ptačího zobu obecného (Ligustrum vulgare) a různých druhů růží (Rosa sp.). Mezi nimi se objevují jednotlivé stromy dubu letního (Quercus robur) a jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) a také mnoho starých ovocných dřevin.
Na travnatých svazích nalezneme vegetaci teplomilných trávníků svazu Bromion erecti v nichž rostou vousatka prstnatá (Bothriochloa ischaemum), trojštět žlutavý (Trisetum flavescens), pýr prostřední (Elytrigia intermedia), ostřice nízká (Carex humilis) a ostřice časná (Carex praecox), dále zde roste např. mařinka psí (Asperula cynanchica), mateřídouška panonská (Thymus pannonicus), mochna písečná (Potentilla arenaria), prorostlík srpovitý (Bupleurum falcatum), kozinec sladkolistý (Astragalus glycyphyllos), šalvěj luční (Salvia pratensis), hvězdnice chlumní (Aster amellus), řepík lékařský (Agrimonia eupatoria), záraza vyšší (Orobanche elatior), pampeliška červenoplodá (Taraxacum sect. Erythrosperma), lněnka Dollinerova (Thesium dollineri), divizna jižní rakouská (Verbascum chaixii subsp. austriacum), bukvice lékařská (Betonica officinalis), smldník alsaský (Peucedanum alsaticum), černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora), rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata) a další.

Zoologie

Nejbližší okolí lomu je významné refugium mnoha živočišných druhů. Průzkum potvrdil 40 druhů denních motýlů, 5 druhů vřetenušek a běloskvrnáčů. Z území Přírodního parku Velký Kosíř je doložen výskyt 36 druhů mravenců. Ze 13 druhů měkkýšů stojí za pozornost výskyt 3 druhů z kategorie NT (nearly threatened) - jedná se o žitovku obilnou (Granaria frumentum), páskovku žíhanou (Cepaea vindobonensis) a zrnovku mechovou (Pupilla muscorum).
Z hmyzu je nejvýznamnější chrobák ozbrojený (Bolboceras armiger), krasec třešňový (Anthaxia candens), kozlíček hnědý (Dorcadion fulvum) a vzácný kyjorožec Claviger longicornis.
Bylo zde zjištěno 27 druhů ptáků, z čehož v samotném Růžičkově lomu hnízdilo 5 druhů. K nejvýznamnějším objevům patří výskyt kriticky ohroženého strnada lučního (Miliaria calandra), strakapouda jižního (Dendrocopos syriacus) a krutihlava obecného (Jynx torquilla).

Historie

Podobně jako v ostatních lomech v okolí sloužil i Růžčkův lom k ukládání kamenné drti, strusky, štěrků a starých pneumatik, které zde byly páleny. Lom byl vyčištěn a v současnosti je oplocen, aby jeho stěny nemohli devastovat amatérští paleontologové.

Čtverce síťového mapování ?

6468

Vyhledávání

Vyhledat na internetu pomocí Google

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře