CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

NPP Státní lom

Země: Česko

Typ oblasti: Národní přírodní památka
Kód dle IUCN: III - přírodní památka

Nadmořská výška: 305 - 315 metrů nad mořem

Datum vyhlášení: 18.7.1974

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
  Prostějov, Olomoucký kraj - výměra 0,57ha

Důvod ochrany: Naleziště devonských fosilií
NPR Státní lom je jednou z nejvýznamnějších paleontologických lokalit na Moravě. Jedná se o tzv. čelechovický devon odkrytý v kamenolomu a v několik dalších lomech v okolí. Hornina obsahuje velmi dobře zachovalé pozůstatků prvohorní mořské fauny. Četné jsou nálezy zkamenělin korálů, láčkovců, ramenonožců a drobných korýšů. Nejatraktivnější jsou však nálezy trilobitů, zejména místního druhu Schizoproetus celechovicensis.

Geologie

Podloží tvoří mělkovodní vápence devonského stáří, které vystupují z třetihorních a čtvrtohorních sedimentů. Prvohorní mořská fauna je zastoupena deskovými, tabulovými a rugózními a soliterními koráli, trsy stromatopor, zoária mechovek, plži, mlži, hlavonožci, skořepatci, trilobiti a fragmenty ramen, stonků a kalichů lilijic.

Botanika

Území je zarostlé běžnými druhy keřů, jako je ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), svída krvavá (Cornus sanguinea), líska obecná (Corylus avellana), brslen evropský (Euonymus europaea), slivoň trnitá (Prunus spinosa) a různé druhy růží (Rosa).
Místy rostou soliterní jedinci dubu letního (Quercus robur) a jasanu ztepilého ( Fraxinus excelsior). Na volných travnatých plochách se vyskytuje vegetace teplomilných trávníků, sveřep vzpřímený (Bromus erectus), lipnice cibulkatá (Poa bulbosa), vousatka prstnatá (Bothriochloa ischaemum), trojštět žlutavý (Trisetum flavescens), ostřice nízká (Carex humilis), o. plstnatá (Carex tomentosa) a o. časná (Carex praecox), prorostlík srpovitý (Bupleurum falcatum), bukvice lékařská (Betonica officinalis), šalvěj luční (Salvia pratensis), kozinec sladkolistý (Astragalus glycyphyllos), máčka ladní (Eryngium campestre) a. j.

Zoologie

Ochranářsky významnou faunu tvoří převážně brouci. Žije zde mimo jiné chrobák ozbrojený (Bolboceras armiger), krasec třešňový (Anthaxia candens), kozlíček hnědý (Dorcadion fulvum) a kyjorožec Claviger longicornis.
Z plazů byli na lokalitě pozorováni ještěrka obecná (Lacerta agilis) a slepýš křehký (Anguis fragilis).
Lokalita je hnízdištěm více jak dvaceti druhů ptáků. Např.: ťuhýk obecný (Lanius collurio), rorýs obecný (Apus apus), pěnice vlašská (Sylvia nisoria), a výr velký (Bubo bubo) a další.

Historie

Lom byl využíván jako těžební lokalita, po útlumu těžby jako skládka štěrku a strusky, později i ojetých pneumatik, které zde byly páleny. Odpady z lomu byly odstraněny.

Čtverce síťového mapování ?

6468

Vyhledávání

Vyhledat na internetu pomocí Google

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře