CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

Země: Česká republika

Typ oblasti: Přírodní rezervace
Kód dle IUCN: IV - řízená rezervace

Rozloha: 7.00 ha
Nadmořská výška: 210 metrů nad mořem

Datum vyhlášení: 4.7.1956

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
  Přerov, Olomoucký kraj - výměra 7,51ha

Důvod ochrany: Soustava vodních tůní a slepých ramen v Pobečví, bohaté ptačí hnízdiště
PR Škrabalka je je fragment luhu údolní nivy kolem mrtvého ramene Bečvy s bažinným společenstvem mrtvého ramene řeky Bečvy a přilehlými vlhkými loukami lužního lesa. Je to významné ptačí hnízdiště.

Geologie

Podloží tvoří holocenními nánosy řeky Bečvy. Dominují písčité štěrky. Nivní půdy jsou hlinité až hlinitopísčité.

Formy reliéfů: Ostatní:slepá ramena,tůně
Horniny: pískovce,hlíny,slíny,slínovce

Význam

Celé území PR se dělí do tří typů biotopů. První je společenstvo lužního lesa v zachovaném stavu, s bohatým vývinem stromového a keřového patra. Druhé, navazující, je společenstvo mrtvého ramene řeky Bečvy. Třetí tvoří ostrůvkovitá luční společenstva, tvořená druhy aluviální psárkové louky. Roste zde až 220 druhů vyšších rostlin. K zvláště chráněným patří šípatka vodní (Sagittaria sagittifolia), zjištěná po povodni v roce 2007. Původnost populace bledule letní (Leucojum aestivum) je zpochybňována, neboť v roce 1984 sem byly vysazeny 23 exempláře v tzv. Akce Dno (záchranný transfer rostlin odsouzených k likvidaci vybudováním Novomlýnských nádrží pod Pálavou). Tou dobou však v rezervaci existovala vitální mikropopulace na místě mimo nové výsadby. Zajímavostí je také nepočetná skupina diploidní rostlin šmelu okoličnatého (Butomus umbellatus), typické pro populace v Ostravské pánvi, zatímco v nivě Moravy byly dosud převážně zjištěny rostliny triploidní. Další zajímavostí je nález larev komára, který nesaje na člověku, ale napadá žáby. Bylo zde nalezeno 18 druhy plžů, 14 druhů vážek, mj. vážka ploská (Libellula depressa), vážka rudá (Sympetrum sanguineum) a šídlatka velká (Chalcolestes viridis). Z obratlovců jsou to lín obecný (Tinca tinca) a karas obecný (Carassius carassius). Hnízdí zde stakapoud velký (Dendrocopos major), pěnice slavíková (Sylvia borin), žluva hajní (Oriolus oriolus), sýkora lužní (Parus montanus).

Využití

V minulosti probíhala v bezprostřední blízkosti rezervace intenzivní těžba štěrků, která byla patrně jednou z významných příčin změny hydrologických poměrů v neprospěch vodních ploch.

Čtverce síťového mapování ?

6471

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře