CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

PR Stepní stráň u Komořan

Země: Česká republika

Typ oblasti: Přírodní rezervace
Kód dle IUCN: IV - řízená rezervace

Rozloha: 5.00 ha
Nadmořská výška: 290 - 320 metrů nad mořem

Datum vyhlášení: 3.3.1948

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
Katastrální území Komořany, okr. Vyškov, Jihomoravský kraj - výměra 5,20ha

Důvod ochrany: Lokalita stepní květeny a paleontologické naleziště.

Popis

PR Stepní stráň je tvořena bývalými pastvinami s S – SZ expozicí od silnice z Komořan do Dražovic, krytá lesem, na severovýchodním okraji sousedí bezprostředně s PP Mechovkový útes. Svah je značně členitý, s rozdílnou svažitostí, modelovaný erozními sesuvy a terénními zlomy, které vytvářejí malá údolíčka, v nichž je zadržována srážková voda stékající po povrchu.

Geologie

Miocenní litavské vápence a slepence překryté mělce spraší, na severu s výchozem tzv. mechovkového útesu.

Význam

Důvodem ochrany je výskyt xerotermních a subxerotermních rostlinných společenstev ponticko - panonského typu, mezi něž patří škarda panonská (Crepis pannonica), třemdava bílá (Dictamnus albus), len žlutý (Linum flavum), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), záraza bílá (Orobanche alba), oman oko Kristovo (Inula oculus-christi), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), sasankovka lesní (Anemone sylvestris), hvězdnice chlumní (Aster amellus), vstavač vojenský (Orchis militaris).
Z živočichů byl doložen výskyt několika druhů čmeláků, ohrožené druhy střevlíků a prskavců, ještěrky obecné (Lacerta agilis), slepýše křehkého (Anguis fragilis), rosničky zelené (Hyla arborea).

Využití

V minulosti byla lokalita využívána jako sad a pastva, což se v terénu dosud znatelně projevuje.

Čtverce síťového mapování ?

6867

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře