CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

Země: Česko

Typ oblasti: Národní přírodní rezervace
Kód dle IUCN: IV - řízená rezervace

Rozloha: 23.00 ha
Nadmořská výška: 750 metrů nad mořem

Datum vyhlášení: 31.12.1933

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
  Vsetín, Zlínský kraj - výměra 23,52ha

Důvod ochrany: Jedlobukový prales
NPR Razula je jedlobukový porost pralesovitého charakteru s příměsí smrku a javoru klenu s výskytem vzácných a ohrožených rostlinných a živočišných druhů.

Geologie

Formy reliéfů: Denudační:svahy,hřbety,vrcholy,mělká potoční údolí

Horniny: pískovce,hlíny,slíny,slínovce

Území se nalézá v pásmu zlínských vrstev račanské jednotky magurského flyše s převahou jílovců a polohami pískovců. Směrem k úpatí vzrůstá mocnost hlinitojílovitého eluvia. Strže ve tvaru V se prořezávají až do podloží především ve střední části a při východním okraji.

Botanika

Převažuje květnatá bučina svazu Dentario glandulosae-Fagetum. Dominantní dřevinou je buk lesní (Fagus sylvatica), hojná je jedle bělokorá (Abies alba), smrk ztepilý (Picea abies), jednotlivě se vyskytuje javor klen (Acer pseudoplatanus) a v okolí pramenišť jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). Bylinné patro tvoří kyčelnice žláznatá (Dentaria glandulosa), kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos) a kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), bažantka vytrvalá (Mercurialis perennis), kokořík přeslenitý (Polygonatum verticillatum), netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere), pitulník horský (Galeobdolon montanum), plicník tmavý (Pulmonaria obscura), pstroček dvoulistý (Maianthemum bifolium), svízel vonný (Galium odoratum), šalvěj lepkavá (Salvia glutinosa), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), věsenka nachová (Prenanthes purpurea) a violka lesní (Viola reichenbachiana), řeřišnice hořká (Cardamine amara), přeslička lesní (Equisetum sylvaticum), mokrýš střídavolistý (Chrysosplenium alternifolium), devětsil bílý (Petasites albus), kamzičník rakouský (Doronicum austriacum), samorostlík klasnatý (Actaea spicata), prvosenka vyšší (Primula elatior), žluťucha orlíčkolistá (Thalictrum aquilegiifolium) a vranec jedlový (Huperzia selago). Vyskytuje se zde také velmi vzácný epifytický mechorost sourubka zpeřená (Neckera pennata).

Mykologie

Prales Razula je významnou mykologickou lokalitou. Bylo zde zjištěno na 210 druhů makroskopických hub, kromě běžných se vyskytují i druhy ohrožené a velmi vzácné. Např. saprofytická houba pórnatka brvitá (Junghuhnia fimbriatella), pravděpodobně se jedná o první nález na Moravě.
Na padlých i stojících odumřelých kmenech jedle lze spatřit vzácný korálovec jedlový (Hericium alpestre), trámovka jedlová (Gloeophyllum abietinum), bělochoroš severský (Climacocystis borealis), ucháč čepcovitý (Gyromitra infula), patyčka rosolovitá (Leotia lubrica), chřapáč pružný (Helvella elastica) a rosoklihatka čirá (Neobulgaria pura), bondarcevka horská (Bondarzewia montana) kotrč Němcův (Sparassis nemecii), ohňovec Hartigův (Phellinus hartigii), bránovitec hnědofialový (Trichaptum fuscoviolaceum) a vzácnější houžovec bobří (Lentinellus castoreus), korálovec bukový (Hericium clathroides), slizečka porcelánová (=slizká, Oudemansiella mucida), anýzovník vonný (Gloeophyllum odoratum), troudnatec pásovaný (Fomitopsis pinicola), šupinovka kozincová (Pholiota astragalina) , mísenka oranžová (Aleuria aurantia), lošák jelení (Sarcodon imbricatus), lošák palčivý (Hydnellum peckii), lošák ryšavý (Hydnum rufescens), kyj uťatý (Clavariadelphus truncatus) a lošákovec rezavý (Hydnellum ferrugineum).
Z mykorhizních hub bylo v Razule zjištěno kolem 30 druhů, především z rodů holubinka, ryzec, muchomůrka a vláknice. Např. holubinka nádherná (Russula nobilis), holubinka lepkavá (Russula viscida), holubinka Quéletova (Russula queletii), holubinka sluneční (Russula solaris), holubinka hlínožlutá (Russula ochroleuca), holubinka dívčí (Russula puellaris), ryzec plstnatý (Lactarius vellereus), ryzec zelený (Lactarius blennius), ryzec játrohnědý (= játrový, Lactarius hepaticus), ryzec černohlávek (Lactarius lignyotus), ryzec lososový (Lactarius salmonicolor), vláknice pavučinatá (Inocybe petiginosa), vláknice štětinkatá (Inocybe hystrix) vláknice bezová (Inocybe sambucina), helmovka sazová (Hydropus atramentosus) a ryzec ostrý (Lactarius acris).

Zoologie

Na ztrouchnivělých kmenech je hojný xylofágní a mykofágní hmyz. Soustavněji byli studováni střevlíkovití brouci (Carabidaceae), např. nápadný střevlík zlatitý (Carabus auronitens), střevlíček kovový (Pterostichus burmeisteri = metallicus), Pterostichus foveolatus, Pterostichus unctulatus, Cychrus attenuatus aTrichotichnus laevicollis.
Z obojživelníků se zde hojně vyskytuje mlok skvrnitý (Salamandra salamandra).
V NPR Razula bylo dosud zjištěno více než 70 druhů obratlovců, z toho 53 druhů ptáků např. strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos), lejsek malý (Ficedula parva), čáp černý (Ciconia nigra), žluna šedá (Picus canis), datel černý (Dryocopus martius), holub doupňák (Columba oenas), sluka lesní (Scolopax rusticola) a puštík obecný (Strix aluco).

Historie

V minulosti (15. – 18. století) se zde uplatňovala tzv. toulavá seč, poté se zavedlo holosečné hospodaření se zaměřením na pěstování smrku. Přesto se zde prales udržel. Od roku 1927 se lesní porosty a palouky využívaly k pastvě dobytka (ovce, kozy). Na tomto území se dlouhodobě sleduje dynamika přirozeného vývoje lesních porostů.

Čtverce síťového mapování ?

6676

Vyhledávání

Vyhledat na internetu pomocí Google

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře