CZ EN
HLEDAT  
Natura 2000

Profil místa

Země: Česko

Typ oblasti: Přírodní památka
Kód dle IUCN: IV - řízená rezervace

Rozloha: 3.00 ha
Nadmořská výška: 400 metrů nad mořem

Datum vyhlášení: 24.10.1950

Základní údaje

Seznam krajů a okresů:
Katastrální území Kloboučky, Vícemilice, okr. Vyškov, Jihomoravský kraj - výměra

Důvod ochrany: Cenná lokalita stepní květeny

Popis

PP Baračka je tvořena příkrým svahem s expozicí k JZ u obce Kloboučky nedaleko lesa Příkřice.

Geologie

Lokalita patří do středomoravských Karpat, podslezko - ždánické jednotky vnějšího flyše. Podloží je tvořeno miocenními vápnitými slíny a jíly a slídnatými pískovci, přičemž stanoviště je značně výsušné.
Formy reliéfů: Denudační: svahy, hřbety, vrcholy, mělká potoční údolí
Horniny: pískovce, hlíny, slíny, slínovce

Význam

Důvodem ochrany je výskyt teplomilných druhů bylin stepních společenstev ponticko - panonské květeny, např. kozinec rakouský (Astragalus austriacus), kozinec dánský (Astragalus danicus), oman oko Kristovo (Inula oculus-christi), oman vrbolistý (Inula salicina), oman mečolistý (Inula ensifolia), len tenkolistý (Linum tenuifolium), vstavač vojenský (Orchis militaris), koniklec luční (Pulsatilla pratensis), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), zvonek sibiřský (Campanula sibirica).
Lokalita má rovněž ornitologický význam.

Využití

Dosud jsou znatelné pozůstatky zemědělského využívání např. extenzivní třešňový sad a terasovité pastviny s návazností na staré, zatravněné sady a polní trati.

Čtverce síťového mapování ?

6868

Vyhledávání

Vyhledat na internetu pomocí Google

Možnosti podílení se na BioLibu

Komentáře