CZ EN
HLEDAT  

Termín

Heráň Ivan, RNDr., CSc.


1.5.1934 – 5.9.2001
Autor: Ivan Heráň
RNDr. Ivan Heráň, CSc., přední český zoolog a muzeolog, byl dlouholetým vědeckým pracovníkem zoologického oddělení Národního muzea v Praze. Narodil se v roce 1934 v Litomyšli, mládí až do vysokoškolských studií prožil ve východních Čechách, nejdříve v Ústí nad Orlicí, kde chodil do základní školy, později v Trutnově, kde absolvoval gymnázium a to v roce 1952. Po té přešel do Prahy kde vystudoval přírodovědeckou fakultu University Karlovy; její studium ukončil v r. 1957.

Po skončení vysokoškolských studií nejdříve krátce pracoval v Českých Budějovicích jako asistent na tamní pedagogické fakultě, poté v Brně nastoupil aspiranturu v Laboratoři pro výzkum obratlovců ČSAV, ale v roce 1961 se vrátil do Prahy, když přešel do Národního muzea v Praze a zde pracoval až do roku 1997, kdy odešel do důchodu. V roce 1969 ztrávil několik měsíců na stáži ve Švýcarsku, v muzeu v Bernu. Zemřel po dlouhé nemoci v Praze v roce 2001.

Jeho hlavní odborné zaměření představovala srovnávací morfologie (osteologie a stomatologie) a etologie savců, nejvíce životní rytmy chování savců (především šelem, kopytníků). Mimo to se věnoval různým aspektům zbarvení zvířat. Později, v osmdesátých letech minulého století prováděl jako jeden z prvních výzkum migračního chování žab (skokana hnědého) na některých lokalitách v Krkonoších. Ve své odborné činnosti se také významně věnoval problematice českého zoologického názvosloví, publikoval první návrh zásad názvosloví v časopisech Živa, Vesmír a Biologie-chemie-zeměpis.

Věnoval se rovněž fotografování zvířat a přírody obecně, a navíc byl i velice zdatný výtvarník, takže celou řadu svých knih doplnil nejen vlastními fotografiemi, ale i kresbami.
Jeho muzejní činnost byla orientována především na přípravu a organizaci dlouhodobých expozic přírodovědecké části Národního muzea (k velmi významným patřila např. expozice koster savců z roku 1968, kterou navíc doplnil i detailně zpracovaným katalogem). Důležitou součástí jeho muzejní práce byla i pečlivá inventarizace sbírek a depositáře přírodovědeckého materiálu, této činnosti se věnoval kontinuálně po celou dobu svého působení v Národním muzeu.

Zmíněný úzký vztah k fotografii i výtvarnému umění se bezpochyby projevil již v roce 1964, kdy zorganizoval v Národním muzeu výstavu Savci jako předmět vědecké a dokladové fotografie což v té době byl počin velmi novátorský, a stejně tak sem můžeme zařadit jinou úspěšnou výstavu z roku 1985 - tehdy v Národním muzeu připravil a zorganizoval výstavu obrazů známého kanadského malíře přírody a zvířat a zároveň ochrance přírody Roberta Batemana (http://www.robertbateman.ca/).

Dlouhá léta také působil ve funkci jednatele mammaliogické sekce Společnosti Národního muzea.
Dr. Heráň vyvíjel významné aktivity i mimo svoji činnost v Národním muzeu. V letech 1993 – 1997 byl desátým předsedou České zoologické společnosti od jejího založení v roce 1927, zároveň od roku 1979 byl prvním předsedou její pražské pobočky. Nepřehlédnutelná je i jeho pedagogická činnost – jednak přednášel na muzeologicke katedře filozofické fakulty UK preparátorství a zároveň byl členem rigorosní zkušební komise katedry systematické zoologie přírodovědecké fakulty UK. Zde vedl i řadu diplomových prací studentů této fakulty.

Celý život popularizoval přírodu a přírodní vědy širokému okruhu zájemců. Asi i proto vždy viděl těsnou vazbu mezi doplňujícím se významem a funkcí muzeí a zoologických zahrad, a to především z důvodu jejich osvětové činnosti i možnosti zoologických zahrad pomoci při záchraně v přírodě kriticky ohrožených druhů zvířat. Svoje znalosti a pomoc při rozvoji zoologických zahrad v ČSSR a později v ČR realizoval nejdříve prostřednictvím svého členství v poradním sboru ministra kultury a později ministra zemědělství, a navíc byl členem rady zoo v Praze a Brně.

Po roce 1989 se z pozice člena poradního sboru mistra zemědělství významně podílel na přípravě nové legislativy na ochranu zvířat proti týrání, a to ať již v rámci zemědělských velkochovů či na obecné úrovni. Velké úsilí a osvětovou činnost v této souvislosti věnoval změně tehdy existujícího právního pohledu na zvíře jako věc, kdy za první předpoklad smysluplné legislativy v této věci viděl nezbytnost zvíře považovat za živou bytost vybavenou z tohoto vyplývajícími právy.
Za zvláštní zmínku stojí, že dr. Heráň mezi lety 1964 a 1997 redigoval sborník Lynx, a za jeho působení se tento časopis vyvinul z dokumentu lokálního významu na mezinárodně uznávané odborné periodikum.

Jeho bibliografie obsahuje 69 vědeckých sdělení, 21 knih, brožur nebo kapitol v knihách a mnoho populárních článků, recenzí a krátkých sdělení. Vzhledem ke své jazykové vybavenosti (angličtina, němčina, ruština) také překládal zahraniční přírodovědecké knihy či statě do češtiny (např. kniha Ráj divokých zvířat od Bernharda Grzimka). Jeho bibliografie je připojena na konci tohoto článku.

Toto ohlédnutí za životem Dr. Ivana Heráně by nebylo úplné kdybych na konci nezmínil jeho pejska, malého knírače Mikyho, kterému věnoval hodně svého volného času, a se kterým si na dlouhých procházkách a výletech do přírody rád povídal a nabíral tam novou sílu a inspiraci.

Bibliografie

Fotografujeme zvířata, ORBIS, Praha (1960)
Pohledy do světa zvířat, SPN - Státní pedagogické nakladatelství, Praha (1973)
Animal coloration, Hamlyn, London / New York (1976) (pozn.: pouze anglická, německá a francouzská verze)
Medvědi a pandy, SZN – Státní zemědělské nakladatelství, Praha (1978)
Kunovité šelmy SZN – Státní zemědělské nakladatelství, Praha (1982)
Díváme se na zvířata, Panorama, Praha (1982)
Zvířata a fotografie, Národní muzeum, Praha (1989)

Překlad

Ráj divokých zvířat, Bernhard Grzimek, Orbis, Praha (1966) (překlad z němčiny )

Další publikace (neúplný seznam)

Kostry savců ve sbírkách Zoologického oddělení Národního muzea v Praze (1963 -1966)
Prague studies in mammalogy : collection of papers dedicated to Prof. Dr. Vladimír Hanák on occasion of his 60th birthday (1992) anglicky
Savci : Katalog k exposici zoologického odd. Nár. muzea v Praze (1968) katalog, česky, anglicky, německy
Přehled soustavy a česke názvy savců (1975)

http://ziva.avcr.cz/autori/ivan-heran.ht...
http://www.vesmir.cz/clanky/autor/id/127...
http://opac.ivb.cz/hled_hesl.php?strana=...


Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k libovolnému termínu ve slovníku přidat obrázek, text či další názvy a synonyma.

Komentáře