CZ EN
HLEDAT  

Termín

autorská citace

CZ   EN  
V BioLibu se pro autorskou citaci používá zkrácené označení "autorita".

V zoologii jméno autora (autorů) a rok původního popisu taxonu, u rostlin a hub jméno autora původního popisu (případně jméno autora nové kombinace). Tato citace následuje za latinským názvem taxonu. Hlavní účel autorské citace je snazší orientace ve vědeckých názvech. Máme-li například dva názvy s různým rodovým názvem, stejným druhovým názvem a stejnou autoritou (např. Zamenis longissimus (Laurenti, 1768) a Natrix longissima Laurenti, 1768), vidíme, že by se mohlo jednat o dvě různé kombinace stejného druhu a ne o dva různé druhy, nebo naopak že u dvou podobných názvů se jedná o dva odlišné druhy (např. Austrotyphlops longissimus Aplin, 1998 a Typhlops longissimus (Duméril & Bibron, 1844), ačkoliv jsou oba v čeledi Typhlopidae, jedná se o dva odlišné popisy druhů). Dále slouží autorská citace k rozlišování homonymních názvů, tj. stejného latinského názvu, který byl různými autory použit pro úplně jiné taxony.

Jméno autora se uvádí v závorce, pokud byl taxon původně popsán pod jiným názvem, a později byl přeřazen do jiného rodu jiným autorem. Například "Lynx lynx (Linnaeus, 1758)" se synonymem "Felis lynx Linnaeus, 1758" znamená, že poprvé byl rys ostrovid popsán Linnéem v roce 1758 pod jménem Felis lynx, a později byl druh zařazen do samostatného rodu, čímž se změnil i jeho latinský název. U rostlin třeba název olše šedé "Alnus incana (L.) Moench" říká, že původně ji popsal Linné a byla později přeřazena do jiného rodu Moenchem.

Jednotlivé zdroje se však mohou v zápisu autorských citací lišit, např. uvádět u rostlin roky, u živočichů autora a rok nové kombinace atd.

Příklady

Abcd Smith, 1970
Smith v roce 1970 v nějaké své práci navrhnul nový taxon Abcd (např. nový rod, nový druh atd.)

Abcd Smith in Jones, 1970
Stejné jako předchozí, ale popis vyšel v rámci práce od Jonese.

Abcd Smith, 1970 ex Jones, 1942
"ex Jones, 1942" zde značí, že název pro stejný taxon jako první použil Jones už v roce 1942, ale popis nebyl platný (nebylo dodrženo nějaké pravidlo zoologické nomenklatury), správně ho použil až Smith v roce 1970. Zápis se používá pouze v případě, že Smith použil název pro taxon ve stejném smyslu, v jakém ho použil Jones. Žádné pravidlo ovšem neříká, že název nemůže být použitý pro úplně jiný taxon, pokud předtím název nebyl platný.

Dcba maritimus (Smith, 1970)
Smith v roce 1970 popsal nový druh (například "Abcd maritimus"), ale jiný autor později navrhl přesunout druh do rodu Dcba, vytvořil tak novou kombinaci názvu s jiným rodovým názvem. U živočichů se zpravidla autor nové kombinace nezapisuje, pouze autor originální kombinace a autorita je uzavřená do závorek. Kdyby pouze došlo k úpravě druhového jména (např. na Abcd maritima, tj. změna z mužského na ženský rod), nebo k přesunu druhu do úrovně poddruhu (např Abcd vulgaris maritimus), zůstala by autorita neuzávorkovaná (pouze u živočichů).

Dcba maritimus (Smith) Jones
Tento zápis se používá především u rostlin a hub. Druhé jméno označuje autora nové kombinace (tj. přesunu z rodu Abcd do rodu Dcba). Roky se u rostlin a hub často vynechávají. Narozdíl od živočichů se autor původního názvu závorkuje i při přesunutí z druhu do poddruhu a naopak.

Abcd maritimus [Smith], 1970
Popis byl publikován anonymně, ale předpokládá se že autorem je Smith. V případě, že je autor popisu neznámý se obvykle píše "Anonymous". Na BioLibu se tento zápis nepoužívá, závorky se vynechávají.

Abcd Smith, [1970]
Z práce nelze přesně určit datum první publikace názvu, rok je určený na základě jiných podkladů (např. korespondence s vydavatelem). Na BioLibu se tento zápis nepoužívá, závorky se vynechávají.

Abcd Smith, 1970 non Jones, 1860 nec Brown, 1967
Tento zápis se někdy používá, aby se zdůraznilo, že se jedná o jméno použité Smithem v roce 1970, ačkoliv stejné jméno použili Jones a Brown pro jiné taxony, tj. existují další dvě homonyma.

Abcd maritimus Smith, 1970 sensu Jones, 1977
Druh Abcd maritimus byl původně popsán Smithem, ale Jones popis upřesnil nebo rozšířil. Tento zápis se na BioLibu v taxonomickém systému nepoužívá, může se však objevit v nějakém textu, kdy chce autor říct, že jako definici druhu míní Jonesovo upřesnění, a ne původní popis.

Poznámka

Některé zoologické zdroje uvádí u synonym vědeckých názvů nikoliv autorskou citaci, ale citaci použití názvu. Např. u užovky stromové (Zamenis longissimus) uvádí Reptile Database:

Natrix longissima LAURENTI 1768: 74
Coluber aesculapi LACEPEDE 1789
Elaphis Aesculapii — DUMÉRIL, BIBRON & DUMÉRIL 1854: 278
Coluber longissimus — BOULENGER 1894: 52
Coluber Aesculapii — ZANG 1905
Coluber longissimus — BOULENGER 1913
Elaphe longissima — ENGELMANN et al 1993
Zamenis longissimus — UTIGER et al. 2002
Zamenis longissima — VENCHI & SINDACO 2006
Zamenis longissimus — KWET 2007

Což v znamená, že druh byl poprvé popsán Laurentim v roce 1768 jako Natrix longissima (na straně 74), v roce 1789 popsal Lacepede jiný druh Coluber aesculapi, kteří další autoři navrhují přesunout do rodu Elaphis, Boulenget navrhuje přesunout Natrix longissima do rodu Coluber, později Engelmann do rodu Elahpe a nakonec další autoři přesunou druh do rodu Zamenis, přičemž Venchi a Sindaco navrhují změnit koncovku druhového jména na ženský rod, Kwet však tento návrh ve své práci neuznává. Mezitím se zjistilo že C. aesculapi je ve skutečnosti stejný druh jako Natrix longissima (např. prostudováním typového exempláře, porovnáním popisu atd.) a druhy jsou sloučeny, podle pravidel nomenklatury má přednost starší druhový název, tedy longissima.

Názvy na BioLibu tedy budou vypadat:
Zamenis longissimus (Laurenti, 1768)
= Coluber aesculapi Lacepede, 1789
= Coluber aesculapii (Lacepede, 1789)
= Coluber longissimus (Laurenti, 1768)
= Elaphe longissima (Laurenti, 1768)
= Elaphis aesculapii (Lacepede, 1789)
= Natrix longissima Laurenti, 1768
= Zamenis longissima (Laurenti, 1768)

Citace literatury, ve které byla ta která kombinace použita, je v BioLibu řešena jiným způsobem, než uváděním citace přímo za vědecký název místo autorské citace.

Související termíny
autorita (Taxonomie)
autorství (Taxonomie)

Možnosti podílení se na BioLibu

Jste-li v systému přihlášení, můžete k libovolnému termínu ve slovníku přidat obrázek, text či další názvy a synonyma.

Komentáře