CZ EN
HLEDAT  

Externí odkaz - taxony

Jazyk: CZ

Formát odkazu: www.mrk.cz/r/atlasy/atlas_ryb/%ID

 
 
Záznam 1 až 61 z 61  
Hucho hucho - hlavatka obecná [bezostni/lososoviti/hlavatka_podunajska/]
Thymallus thymallus - lipan podhorní [bezostni/lososoviti/lipan_podhorni/]
Salmo salar - losos obecný [bezostni/lososoviti/losos_obecny/]
Oncorhynchus mykiss - pstruh duhový [bezostni/lososoviti/pstruh_americky_duhovy/]
Salmo trutta - pstruh obecný [bezostni/lososoviti/pstruh_obecny/]
Coregonus peled - síh peleď [bezostni/lososoviti/sih_peled/]
Coregonus lavaretus - síh severní [bezostni/lososoviti/sih_severni_marena/]
Salvelinus fontinalis - siven americký [bezostni/lososoviti/siven_americky/]
Esox lucius - štika obecná [bezostni/stikoviti/stika_obecna/]
Anguilla anguilla - úhoř říční [holobrisi/uhoroviti/uhor_ricni/]
Lota lota - mník jednovousý [hrdloploutvi/treskoviti/mnik_jednovousy/]
Acipenser ruthenus - jeseter malý [jeseteri/jeseteroviti/jeseter_maly/]
Ctenopharyngodon idella - amur bílý [maloostni/kaproviti/amur_bily/]
Aspius aspius - bolen dravý [maloostni/kaproviti/bolen_dravy/]
Ballerus sapa - cejn perleťový [maloostni/kaproviti/cejn_perletovy/]
Ballerus ballerus - cejn siný [maloostni/kaproviti/cejn_siny/]
Abramis brama - cejn velký [maloostni/kaproviti/cejn_velky/]
Blicca bjoerkna - cejnek malý [maloostni/kaproviti/cejnek_maly/]
Rhodeus amarus - hořavka hořká [maloostni/kaproviti/horavka_duhova/]
Romanogobio albipinnatus - hrouzek běloploutvý[maloostni/kaproviti/hrouzek_beloploutvy/]
Romanogobio uranoscopus - hrouzek dlouhovousý[maloostni/kaproviti/hrouzek_dlouhovousy/]
Romanogobio kesslerii - hrouzek Kesslerův[maloostni/kaproviti/hrouzek_kessleruv/]
Gobio gobio - hrouzek obecný [maloostni/kaproviti/hrouzek_obecny/]
Leuciscus idus - jelec jesen [maloostni/kaproviti/jelec_jesen/]
Leuciscus leuciscus - jelec proudník [maloostni/kaproviti/jelec_proudnik/]
Squalius cephalus - jelec tloušť [maloostni/kaproviti/jelec_tloust/]
Cyprinus carpio - kapr obecný [maloostni/kaproviti/kapr_obecny/]
Carassius carassius - karas obecný [maloostni/kaproviti/karas_obecny/]
Carassius auratus - karas zlatý [maloostni/kaproviti/karas_stribrity/]
Tinca tinca - lín obecný [maloostni/kaproviti/lin_obecny/]
Chondrostoma nasus - ostroretka stěhovavá [maloostni/kaproviti/ostroretka_stehovava/]
Pelecus cultratus - ostrucha křivočará[maloostni/kaproviti/ostrucha_krivocara/]
Alburnus alburnus - ouklej obecná [maloostni/kaproviti/ouklej_obecna/]
Alburnoides bipunctatus - ouklejka pruhovaná [maloostni/kaproviti/ouklejka_pruhovana/]
Barbus barbus - parma obecná [maloostni/kaproviti/parma_obecna/]
Scardinius erythrophthalmus - perlín ostrobřichý [maloostni/kaproviti/perlin_ostrobrichy/]
Rutilus pigus - plotice lesklá[maloostni/kaproviti/plotice_leskla/]
Rutilus rutilus - plotice obecná [maloostni/kaproviti/plotice_obecna/]
Vimba vimba - podoustev říční [maloostni/kaproviti/podoustev_ricni/]
Leucaspius delineatus - slunka obecná [maloostni/kaproviti/slunka_obecna/]
Phoxinus phoxinus - střevle potoční [maloostni/kaproviti/strevle_potocni/]
Pseudorasbora parva - střevlička východní [maloostni/kaproviti/strevlicka_vychodni/]
Hypophthalmichthys nobilis - tolstolobik pestrý [maloostni/kaproviti/tolstolobec_pestry/]
Hypophthalmichthys molitrix - tolstolobik bílý [maloostni/kaproviti/tolstolobik_bily/]
Barbatula barbatula - mřenka mramorovaná [maloostni/sekavcoviti/mrenka_mramorovana/]
Misgurnus fossilis - piskoř pruhovaný [maloostni/sekavcoviti/piskor_pruhovany/]
Sabanejewia aurata - sekavčík zlatavý[maloostni/sekavcoviti/sekavcik_horsky/]
Cobitis taenia - sekavec písečný [maloostni/sekavcoviti/sekavec_pisecny/]
Silurus glanis - sumec velký [maloostni/sumcoviti/sumec_velky/]
Ameiurus nebulosus - sumeček americký [maloostni/sumeckoviti/sumecek_americky/]
Proterorhinus marmoratus - hlavačka mramorovaná[ostnoploutvi/hlavacoviti/hlavacka_mramorovana/]
Lepomis gibbosus - slunečnice pestrá [ostnoploutvi/okounkoviti/slunecnice_pestra/]
Sander lucioperca - candát obecný [ostnoploutvi/okounoviti/candat_obecny/]
Sander volgensis - candát východní [ostnoploutvi/okounoviti/candat_vychodni/]
Zingel zingel - drsek větší [ostnoploutvi/okounoviti/drsek_vetsi/]
Gymnocephalus cernuus - ježdík obecný [ostnoploutvi/okounoviti/jezdik_obecny/]
Gymnocephalus schraetser - ježdík žlutý [ostnoploutvi/okounoviti/jezdik_zluty/]
Perca fluviatilis - okoun říční [ostnoploutvi/okounoviti/okoun_ricni/]
Cottus gobio - vranka obecná [ostnoploutvi/vrankoviti/vranka_obecna/]
Cottus poecilopus - vranka pruhoploutvá [ostnoploutvi/vrankoviti/vranka_pruhoploutva/]
Gasterosteus aculeatus - koljuška tříostná [volnoostni/koljuskoviti/koljuska_triostna/]
 
 
Záznam 1 až 61 z 61